Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lead Me

Artikel 1: Definities: Lead Me: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lead Me B.V., kamer van koophandel inschrijvingsnummer 70793816; Partner(s): Dienstverleners, natuurlijke- en/of rechtspersonen, die zich bij Lead Me hebben aangesloten en Leads via Lead Me wensen te ontvangen. Onder het begrip Partners vallen ook de wederverkopers (de Resellers); Aanvrager(s): natuurlijke- en/of rechtspersonen die geïnteresseerd zijn in een dienst van één van de Partners van Lead Me en welke doorverbonden wenst te worden met één van de Partners van Lead Me in een bepaald vakgebied, beroepsgroep of sector; Lead: alle verzoeken van Aanvragers die Lead Me ontvangt en die Lead Me telefonisch doorverbind naar relevante Partners; Reseller(s): natuurlijke- of rechtspersonen die Leads aankopen met het doel deze door te verkopen; Exclusieve Lead: alle verzoeken van Aanvragers die Lead Me B.V. ontvangt en die Lead Me B.V. doorstuurt naar maximaal één Partner; Verwerker: natuurlijke- of rechtspersonen die/dat ten behoeve van de Verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt; Verwerkingsverantwoordelijke": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

Algemene voorwaarden Buitengesloten.net

Hoofdveste 10
3992 DG Houten

Tel: 088-1881222

Email: info@buitengesloten.net

Meld je aan als Professional

Ontvang nieuwe opdrachten in Nederland. Professionals in slotenservice nemen contact op met Lead Me.

2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Lead Me en Partners. Lead Me accepteert geen algemene voorwaarden van haar Partners tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 2.2: Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

2.3: Niet alleen Lead Me, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de Partner door Lead Me zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

2.4: Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Lead Me worden gewijzigd, mits de gewijzigde voorwaarden onverwijld aan Partner worden medegedeeld. Een wijziging van de algemene voorwaarden kan in ieder geval plaatsvinden als zich één of meer van de gronden als bedoeld in artikel 11 van deze algemene voorwaarden zich voordoet, welke gronden niet limitatief zijn bedoeld. Bij een wijziging van de algemene voorwaarden als bedoeld voorgaande, is de Partner gerechtigd binnen 14 dagen na voornoemde mededeling van de gewijzigde voorwaarden de overeenkomst op te zeggen, tenzij de wijziging niet in het nadeel is van de Partner.

3.1: Alle schriftelijke, mondelinge en elektronische mededelingen, aanbiedingen en prijsopgaven als gedaan door Lead Me zijn steeds vrijblijvend, herroepelijk en binden Lead Me niet.

3.1: De aanvaarding van een aanbieding en/of offerte van Lead Me door de Partner bindt Lead Me enkel indien Lead Me terzake de aanbieding en/of offerte schriftelijk dan wel elektronisch aan de partner bevestigt dat er een overeenkomst tussen Partner en Lead Me tot stand is gekomen.

4.1: Lead Me exploiteert verschillende websites die erop gericht zijn om Leads van Aanvragers te genereren. Elke website is gericht op een bepaald vakgebied, beroepsgroep of sector. Lead Me poogt zodoende Aanvragers die op zoek zijn naar een Partner van Lead Me met deze Partner in contact te brengen. Feitelijk brengt Lead Me dus vraag en aanbod bij elkaar. Lead Me ontvangt de Leads via één van de door haar geëxploiteerde websites en verbind deze door naar één of meer van de bij haar aangesloten Partners.

4.2: Indien slechts één Partner de Lead ontvangt geldt deze als Exclusieve Lead.

5.1: Een dienstverlener, natuurlijke- en/of rechtspersonen, kan zich bij Lead Me als Partner aansluiten. Een dergelijk verzoek kan via één van de door Lead Me geëxploiteerde websites aan Lead Me worden gedaan. Het staat Lead Me vrij om, zonder opgave van redenen, een dergelijk verzoek te weigeren.

5.2: Indien Lead Me een verzoek van een natuurlijke of rechtspersoon ontvangt om Partner van Lead Me te worden, neemt Lead Me dit verzoek in behandeling. De Partner dient dit verzoek in door zich aan te melden bij een van de bij Lead Me in beheer zijnde websites resulterend in een bedrijfsprofiel bij Lead Me waarbinnen de paramaters leidend tot een match met bij Lead Me binnenkomende Leads door klant ingesteld kunnen worden. Na het instellen van de paramaters, bestaand uit de regio en net-nummers van waar de Partner Leads wenst te ontvangen, de sector voor wat de Partner zich heeft aangemeld en de categorie voor wat de Partner zich heeft aangemeld, zal per doorverbonden Lead door Lead Me aan Partner het tussen Lead Me en Partner overeengekomen tarief aan Partner in rekening worden gebracht. Partners van Lead Me zullen Leads van Lead Me ontvangen voor de sectoren, in de regio’s en voor de categorieën waarvoor de betreffende Partner zich bij Lead Me heeft ingeschreven en zelf de paramaters heeft bepaald.

5.3: De overeenkomst tussen Lead Me en een Partner is een voor wat betreft de verplichtingen van Lead Me een inspanningsverbintenis en behelst geen resultaatsverplichting van Lead Me. Lead Me spant zich in om relevante Leads aan haar Partner door te sturen. Op Lead Me rust geen verplichting ten opzichte van haar Partners om een bepaald resultaat te behalen. Hieronder valt mede doch niet uitsluitend dat Lead Me niet verplicht is om een bepaalde minimumhoeveelheid aan Leads aan haar Partners door te sturen, tenzij bij overeenkomst dan wel bij deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald. Lead Me garandeert ook niet dat de Aanvragers daadwerkelijk klant worden bij haar Partners. Ook behoudt Lead Me zich het recht voor om een Lead naar meerdere Partners te sturen zodat een Aanvrager meer keus heeft en verschillende Partners kan vergelijken.

5.4: De hoeveelheid Leads die een Partner van Lead Me ontvangt kan per maand verschillen. Een Partner kan per e-mail de gewenste regio’s laten aanpassen en de categorieën van Leads aangeven die ze wenst te ontvangen. Wijzigen van deze parameters is gratis en kan altijd. Daarnaast kan een Partner welke zich niet binnen zijn opzegtermijn begeeft schriftelijk een pauze periode instellen. Dit met een maximum van 30 dagen per jaar. Tijdens de pauzeperiode ontvangt de Partner geen Leads.

5.5: de Partner zal aan Lead Me steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Partner staat er voor in dat de verstrekte gegevens juist zijn. De Partner informeert Lead Me onmiddellijk indien gegevens zijn gewijzigd of onjuist blijken te zijn.

5.6: Indien een Partner ontevreden is over een Lead kan zij dit binnen vijf werkdagen nadat de factuur is uitgebracht waarop de desbetreffende Lead in rekening is gebracht per mail kenbaar maken via administratie@leadmeup.nl. Indien de Partner ontevreden is over een Lead en zulks tijdig heeft medegedeeld aan Lead Me, wordt deze pro rato in mindering gebracht aan Partner op de maandfactuur volgend op de maand waarin de voornoemde mededeling gedaan, mits aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De aanvraaggegevens komen overeen met een eerdere aanvraag in de voorgaande 7 dagen;
 • De Lead betreft een schoolproject;
 • Het gesprek voortvloeiend uit de Lead heeft niet langer dan 20 seconden geduurd.
 • De Lead valt niet binnen het door Partner opgegeven vakgebied

 

5.7: Lead Me zal de gegevens van de Aanvragers enkel aan haar Partners bekend maken. De Aanvrager verleent hiervoor ook toestemming. De Partners verplichten zich om deze gegevens alleen te verwerken voor de behandeling van de Lead van de Aanvrager en de uitvoering van alle hier eventueel uit voortvloeiende opdrachten die de Aanvrager aan de Partner geeft. Dit maakt Partner Verwerker van persoonsgegevens. Het is de Partner verboden om de Lead door te sturen naar derden of door te verkopen aan derden.

5.8: Partner is op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal zich inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen bij het verwerken van persoonsgegevens. Het doel van de verwerking is: het verkrijgen van opdrachten uit Leads.

 • De verwerker mag de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan omschreven in deze overeenkomst.
 • Personen in dienst van of werkzaam voor de verwerker die in aanraking komen met de betreffende gegevens hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Verwerker neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkenen zijn gewaarborgd.
 • De verwerker schakelt geen subverwerker(s) in zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van / of overeenkomst met verantwoordelijke.
 • De verwerker legt aan een subverwerker in een subverwerkersovereenkomst dezelfde verplichtingen vast als in deze overeenkomst.
 • Bij het niet nakomen van de verplichtingen van de subverwerker, is de verwerker nog steeds aansprakelijk voor het nakomen van verplichtingen aan verantwoordelijke.
 • De verwerker helpt om te voldoen aan de plichten van verantwoordelijke als betrokkenen hun privacyrechten uitoefenen (zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit).
 • De verwerker helpt mee om te voldoen aan de verplichtingen rond de meldplicht datalekken. Dit betekent dat verwerker mogelijke datalekken direct en uiterlijk binnen 4 uur meldt aan verantwoordelijke en meewerkt aan onderzoek/analyse. De verwerker hoeft niet te melden aan de AP, dit doet de verantwoordelijke. De verwerker brengt voor afhandeling mogelijke datalekken ontstaan bij verwerker geen kosten in rekening.
 • De verwerker helpt mee om te voldoen aan de verplichtingen rond Data Protection Impact Assessment.
 • De verwerker werkt mee aan audits door Verantwoordelijke of een door Verantwoordelijke ingeschakelde derde partij. Verwerker stelt alle relevante informatie beschikbaar om te kunnen controleren of de verwerker zich houdt aan de in deze overeenkomst genoemde verplichtingen.
 • Na afloop van de verwerkingsdiensten verwijdert de verwerker de gegevens (of retourneert aan verantwoordelijke), tenzij men wettelijk verplicht is deze te bewaren. Dit gebeurt zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken na afloop van de verwerkingsdiensten.
 • De verwerker mag de gegevens niet verwerken buiten organisaties/landen die minimaal evenveel waarborgen bieden als de Europese Unie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

6.1: Voor zover de dienstverlening van een Partner (mede) strekt tot het wederverkopen of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van Leads aan eigen klanten/partners, is de Partner tevens Reseller.

6.2: Reseller handelt in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Lead Me overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Lead Me is.

6.3: Het is Reseller niet toegestaan handelingen te verrichten die strijdig zijn met de handelsnaam, merknaam of andere intellectuele eigendomsrechten van Lead Me.

6.4: Reseller is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Lead Me te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van Lead Me voor werving van klanten door Reseller zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lead Me. Reseller mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van de diensten en Leads van Lead Me.

6.5: Reseller is vrij in de bepaling van prijzen aan haar klanten, mits deze niet meer dan 25% lager zullen zijn dan de adviesverkooprijzen zoals deze zijn bepaald door Lead Me en zijn opgenomen in het door Lead Me opgestelde overzicht van adviesverkoopprijzen. De hoogte van de adviesverkoopprijzen kan door Lead Me altijd eenzijdig tijdens de duur van een tussen Lead Me en Reseller gesloten overeenkomst worden gewijzigd.

6.6: Reseller dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Lead Me Reseller oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde Leads. Lead Me kan verlangen dat Reseller bewijs hiervan overlegt.

6.7: Niet of niet tijdig betalen door klanten van Reseller ontslaat Reseller niet van haar betalingsverplichtingen jegens Lead Me.

6.8: Lead Me zal uitsluitend via Reseller contact zoeken met klanten van Reseller tenzij zij een dringende reden heeft om de klanten van Reseller direct te benaderen of Reseller toestemming geeft voor direct contact.

6.9: Reseller is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten met de Leads van Lead Me dan wel die van haar Aanvragers en vrijwaart Lead Me voor alle eventuele hieruit voortvloeiende schade.

6.10: In geval van ontbinding dan wel beëindiging van de overeenkomst tussen Reseller en Lead Me wegens wanprestatie door Reseller verkrijgt Lead Me het recht om klanten van Reseller te benaderen, in te lichten, en over te zetten op naam van Lead Me teneinde de continuïteit van de dienstverlening jegens deze (eind)klanten te waarborgen.

6.11: Lead Me heeft het recht een audit uit te (laten) voeren bij Reseller teneinde te controleren of Reseller de regels uit de tussen partijen gesloten overeenkomst naleeft.

6.12: Reseller en Lead Me zijn en blijven onafhankelijk van elkaar. Door middel van de tussen deze partijen te sluiten overeenkomst wordt dan ook geen agentschap, partnerschap, joint venture of arbeidscontract gesloten.

7.1: Opzegging overeenkomst tussen een Partner en Lead Me dient schriftelijk te geschieden en kan op ieder moment. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, waarbij er dient opgezegd te worden tegen de eerste kalenderdag van de betreffende maand waartegen er wordt opgezegd. Van deze opzegtermijn kan in de schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden afgeweken.

7.2: Lead Me behoudt zich het recht voor om een overeenkomst met haar Partners per direct en zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen te beëindigen. Lead Me is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit een opzegging van Lead Me. Indien Lead Me schade heeft geleden door de opzegging of door de omstandigheid die tot opzegging leidde, kan deze schade op de Partner worden verhaald. Openstaande bedragen blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van opzegging direct opeisbaar.

8.1: Partners ontvangen een factuur met specificatie van de ontvangen Leads. De factuur dient door Partners die geen Reseller zijn middels automatische incasso, waarvoor een SEPA machtiging is afgegeven te worden voldaan. Een Reseller dient, afhankelijk van hoe betaling van de door Reseller verschuldigde bedragen is opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst, de door hem ontvangen facturen per automatische incasso of binnen 14 dagen na factuurdatum hiervan te voldoen aan Lead Me.

8.2: Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lead Me mag door een Partner niet worden verrekend, opgeschort en rechten en/of plichten worden overgedragen.

8.3: Alle bedragen die door Lead Me zijn genoemd, zijn exclusief btw. De Partner is verplicht de btw aan Lead Me te betalen, tenzij overeenkomstig Europese wetgeving geen btw aan Partner dient te worden doorberekend. Alle bedragen kunnen door Lead Me op ieder moment worden gewijzigd.

8.4: Na het verlopen van de betalingstermijn is de Partner, die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. De wettelijke rente is verschuldigd vanaf de eerste dag na de betalingstermijn.

8.5: Bij een niet tijdige betaling is de Partner, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van redelijk gemaakte kosten van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder in ieder geval begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

8.6: De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Partner in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Partner wordt gelegd, de Partner overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

9.1: Lead Me aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens haar Partners voor welke schade dan ook. De aansprakelijkheid van Lead Me voor welke schade dan ook is hierbij dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. Dit hangt samen met het feit dat de verplichtingen van Lead Me jegens haar Partners inspanningsverplichtingen zijn. Lead Me verbindt zich jegens haar Partners derhalve niet tot het behalen van bepaalde resultaten.

9.2: In het geval Lead Me ondanks lid 1 van dit artikel toch aansprakelijk is voor enige door een Partner geleden schade, wordt deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor Lead Me in het kader van de geleden schade verzekerd is. Lead Me is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

9.3: De Partner vrijwaart Lead Me tegen alle aanspraken van derden en stelt Lead Me in die zin volledig schadeloos, voor zover de wet dit toestaat.

10.1: Partijen wijken af van de verjaringstermijnen als bedoeld in artikel 3:52 BW en van andere wettelijke verjaringstermijnen, met dien verstande dat alle verjaringstermijnen die van toepassing zijn in een geschil tussen partijen voor de Partner worden verkort naar één jaar, tenzij er op grond van een andere wettelijke bepaling een kortere verjaringstermijn dan één jaar geldt, in welk geval de kortere verjaringstermijn heeft te gelden.

10.2: Het niet afdwingen dan wel het niet beroepen op een bepaling in de algemene voorwaarden door Lead Me brengt geenszins met zich mee dat Lead Me afstand doet van haar recht(en).

 1. indien de gegevens van Lead Me die zijn weergegeven in deze algemene voorwaarden worden gewijzigd;
 2. indien de rechtsvorm of het bedrijfsstructuur van Lead Me wordt gewijzigd;
 3.  indien Lead Me ook andere diensten en/of producten, dan de diensten en/of producten als weergegeven in deze algemene voorwaarden, gaat aanbieden;
 4. indien de totstandkoming van de overeenkomsten die Lead Me afsluit of de werkwijze van Lead Me in deze algemene voorwaarden wordt gewijzigd;
 5.  indien Lead Me de prijzen van haar diensten en/of producten wijzigt;
 6.  indien Lead Me op grond van de wet- en/of regelgeving, dan wel indien Lead Me om aan de wet en/of regelgeving te kunnen voldoen, genoodzaakt is de algemene voorwaarden te wijzigen;
 7.  indien er voor het afsluiten van verzekeringen van Lead Me, voor het uitbreiden van dekkingen van bestaande verzekeringen van Lead Me, voor het overstappen naar een andere verzekeraar door Lead Me, wijziging van deze algemene voorwaarden noodzakelijk is, dan wel om wijziging van deze algemene voorwaarden wordt verzocht door de betreffende Verzekeraar.

12.1: Alle rechten van industriële of intellectuele eigendom op alle krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur of andere producten en diensten, berusten uitsluitend bij Lead Me of diens licentiegevers. De Partner verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Partner zich weerhouden van het verveelvoudigen of vervaardigen van kopieën.

12.2: Alle ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur enz. dienen te worden beschouwd als vertrouwelijke informatie.

12.3: Het is Partner niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit het geleverde te wijzigen of te verwijderen.

13.1: Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met Lead Me is Nederlands recht van toepassing.

13.2: De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen Lead Me en een Partner ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.

Offerteformulier